http://baigiangtinlanh.com
Học Kinh Thánh Cùng Nhau với Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 24

Chia sẻ

Ngày 7 tháng 11 năm 2019. Học Kinh Thánh Cùng Nhau với Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 24:62-67

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 24:62-66

62 Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về;
63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. 64 Nàng Rê-bê-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà, 65 và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại.
66 Rồi, đầy tớ thuật cho Y-sác nghe hết các việc mà mình đã làm;
67 Y-sác bèn dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.

Trong gia đình của Đức Chúa Trời
Cầu nguyện để tìm sự hướng dẫn thiên thượng
Cân nhắc tâm tánh
Sự sẵn sàng lìa bỏ gia đình
Tôn trọng và yêu thương lẫn nhau

Làm mạnh mẽ lẫn nhau

Vai trò của người phụ nữ ( người mẹ, người vợ) hết sức quan trọng.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé:https://www.youtube.com/watch?v=IXT8riCPztk