Sách Ru-tơ
Sách Ru-tơ. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Ru-tơ đoạn 1 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 12 tháng 9 năm 2020

Ru-tơ đoạn 1: https://www.youtube.com/watch?v=tFdyrvXlrcM