Mục sư Nguyễn Xuân Sanh
baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Sáng 25 tháng 12 năm 2016. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã dùng Lời Chúa giảng cho con cái Chúa tại HTTL Đà Nẵng với đề tài: ” Các ngươi là sự sáng của thế gian”. Phần này do Bác Hoang Nguyen đăng trên youtube, chúng tôi xin phép chia sẻ cho quý con cái Chúa gần xa được nghe: