Sự sáng cho trần gian – Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng mừng Chúa Giáng Sinh 2016

baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng tại điểm nhóm Tin Lành Nam Phước nhân kỹ niệm mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016. Chủ đề : ” Sự sáng cho trần gian ” :

 

Phần tiếp theo :