Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 10 năm 2017 Ảnh Hưởng Vô Hình Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–24 | Chớ dập tắt Thánh Linh. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19   Trong một lần […]