Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 10 năm 2018 – Cầu Xin Giúp Đỡ

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 10 năm 2018 – Cầu Xin Giúp Đỡ Cầu Xin Giúp Đỡ Đọc: Mác 10:46–52 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì […]