Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 1 năm 2018

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 1 năm 2018 Chúa Có Dễ Giận? Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 33:18-19; 34:1-7 |   Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương […]