Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 08 năm 2018 – Đấng Tạo Hóa Diệu Kỳ

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 08 năm 2018 – Đấng Tạo Hóa Diệu Kỳ Đấng Tạo Hóa Diệu Kỳ Đọc: Thi Thiên 104:24-34 Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài […]