Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 12 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Được Chúa Vùa Giúp Đọc: Giô-suê 14:7–15 Và nay tôi được tám mươi lăm tuổi!… Tôi vẫn còn sức lực […]