Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 07 năm 2018

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 07 năm 2018 Hằng Chăm Sóc Đọc: Giê-rê-mi 23:20–24 Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng […]