Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 09 năm 2018 – Hỏi Chúa Trước

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 09 năm 2018 – Hỏi Chúa Trước Hỏi Chúa Trước Đọc: Thi Thiên 37:3–7, 23–24 Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài […]