Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 12 năm 2017

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 12 năm 2017 Không Phải Tôi Đọc: I Cô-rinh-tô 15:1–11 Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ga-la-ti […]