http://baigiangtinlanh.com
hánh Nhạc Truyền Giảng Thương Khó Phục Sinh tại viện Thánh Kinh Thần Học

Chia sẻ

Thánh nhạc truyền giảng-2018-Viện Thánh Kinh Thần Học -Ms Phan Vĩnh Cự đề tài “Năng Quyền Chúa Phục Sinh”