Sách Thi Thiên. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Thi Thiên 68 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 30 tháng 7 năm 2021

Thi Thiên 68: https://www.youtube.com/watch?v=GaIWSGis-jI