Chia sẻ

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 19 ( TT ). Học Kinh Thánh cùng nhau ngày 22 – 2 – 2020

Học Kinh Thánh Online Cùng Nhau Sách Xuất Ê-dip-tô Ký chương 19 (TT): https://www.youtube.com/watch?v=9tqZ1to_ePc