http://baigiangtinlanh.com
Xuất Ê-dip-tô ký. Học Kinh Thánh cùng nhau

Chia sẻ

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 20 (TT)-10 Điều răn . Học Kinh Thánh cùng nhau ngày 27 – 2 – 2020

Học Kinh Thánh Online Cùng Nhau Sách Xuất Ê-dip-tô Ký chương 20(TT): https://www.youtube.com/watch?v=0hsaJWQiLXI