http://baigiangtinlanh.com
Xuất Ê-dip-tô ký. Học Kinh Thánh cùng nhau

Chia sẻ

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 38. Học Kinh Thánh Hàng Ngày – 27 tháng 3 năm 2020

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 38: https://www.youtube.com/watch?v=GJi3KMCGBHM