http://baigiangtinlanh.com
Xuất Ê-dip-tô ký. Học Kinh Thánh cùng nhau

Chia sẻ

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 39. Học Kinh Thánh Hàng Ngày – 28 tháng 3 năm 2020

Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 39: https://www.youtube.com/watch?v=W48zwHN4N2w